Resum de sessió plenària

Sessió plenària de dia 18 de març de 2019

Aprovada per unanimitat, l'acta de la sessió anterior, el punt núm 2. Queda aprovat per unanimitat l’examen i aprovació proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 2/2019, per import de 24.437,70 euros. El punt núm. 3. S’aprova per unanimitat l’examen i aprovació proposta modificació de crèdit 3/2019 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent de tresoreria per a despeses generals: per import de a) suplement de crèdit 159.327,50 €.b) crèdit extraordinari 2.071 €. El punt núm 4. S’aprova per unanimitat l’examen proposta modificació de crèdit 04/2019 de crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb baixes d’altres partides.  Suplement de Crèdit 1.080 euros.  Totes aquestes modificacions foren explicades per la regidora d'hisenda Joana M.Bennàssar.

 

Seguint amb els punts a l'ordre del dia s'aprovà per unanimitat el punt núm. 5. examen i aprovació proposta modificació de crèdit 05/2019 per suplement de crèdit extraordinari finançat amb romanent de tresoreria per despeses generals inversions sostenibles. Segons explicà el regidor d'obres pròpies Joan G. Vallori, per import de Suplement de crèdit 296.204’60 Euros (un 10% del total del cost d'adjudicacions d'obres que estan en marxa) Crèdit extraordinari: 218.258’77 Euros (pavimentació i soterrament del carrer Nou, i ampliació del parc infantil Avinguda d'Itàlia i compra d'un tractor per a platges d'EMSA.

 

El punt núm 6 s’aprova per unanimitat l’examen i aprovació proposta d’adhesió al conveni del sistema integrat de recursos humans. Va explicar la regidora Joana M. Bennàssar una adhesió a un sistema informàtic de manera gratuïta, amb  el Govern, l'IMAS, Ajuntament de Palma, entre d'altres.

 

El punt núm7. S’aprova per unanimitat l’examen i aprovació proposta d’aprovació d’addenda al conveni per al finançament i l’execució de les obres de construcció d’un nou centre d’educació infantil i primària (CEIP), afegint el sobrecost detectat d'uns 500.000 € perquè formi part del total del conveni Pla 10 signat Ajuntament i Conselleria d'educació. Així ho explicà el regidor Pere Malondra.

 

S’aprova per unanimitat el punt núm. 8. L’examen i aprovació proposta aprovació definitiva de l’estudi de detall per a l’ordenació volumètrica del sector CA-5, del nucli urbà d’Alcúdia, carretera Palma-Alcúdia 2, que promou les entitats “motos RG motor Alcúdia, S.L.U. i S’hort de ses Barreres, S.L.  Punt que explicà el regidor Joaquín Cantalapiedra.

 

El punt núm 9. S’aprova per unanimitat l’examen i aprovació proposta d’aprovació del model de declaració patrimonial i d’activitats dels membres de la Corporació, model que actualitza les noves legislacions sorgides al respecte. punt que explicà el secretari de la corporació Joan Seguí.

A l'apartat de precs i preguntes la regidora d'UxA Carme Garcia, demana que s’arregli l’esbaldrec de l’aparcament des Vidriell. D. Bonnnín del govern municipi li expressa que ho volien fer ja, però al final ho reforçaran més, i esperen uns pressuposts.

La regidora demanà que se faci neteja de grafittis de la murada. I la regidora de patrimoni Bàrbara Rebassa expressà que ja estava a punt, se van començant a llevar herbes i se farà una repassada als graffitis. També demanà la regidora C. Garcia els carrers Apolo, Diana, Saturno, tenen molts arbres tallats i a veure si hi ha previsió de ressembrar-los. Tomàs Adrover digué que hi ha un projecte integral i s’estudia quins arbres autòctons sembrar que no facin malbé voravies o les cases dels veïns. També C. Garcia demanà que se faci una repassada de les herbes a aquests carrers del Port. Per últim demanà que s’actuï amb els moscards tigre que n’hi comença a haver. Des de l’equip de govern, el regidor T. Adrover respongué que periòdicament s’han fet tractaments a les zones esmentades del Port i que s’avisarà a l’empresa que duu el tema de plagues perquè faci una actuació preventiva.

Laura Serra, del grup municipal del PP va fer el Prec que a la  rotonda de Can Fumat, fins a la rotonda de l’entrada al port comercial està ple d’herbes els costats.

El regidor de serveis i manteniment Domingo Bonnin li va dir que se remetrà la petició a  la direcció insular de carreteres.

També la regidora L. Serra  demanà  sobre les notícies aparegudes que la confraria de pescadors no participarà per la fira de la sípia. El batle Antoni Mir explicà el que el president de la confraria li havia comunicat, que estaven pendents d’una subvenció de la direcció general de pesca, que no havia arribat i que havien pres la decisió de no participar i s’ha de respectar. L’Ajuntament no hi té res a veure.  A  l’ajuntament no li han demanat cap subvenció.

La regidora de l'oposició va fer un prec a veure si l’ajuntament podria fer alguna cosa per solucionar aquesta situació, ja que el nostre grup trobem que es important que ells hi participin,

El batle va dir que primer que han de fer es demanar una subvenció a l’ajuntament, i que també des del govern municipal s’adhereix al suport a la confraria i que pensen que la confraria de pescadors és molt important, però que se respecta la seva decisió.

19 de març de 2019

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits