Resum de sessió plenària

Resum de la sessió plenària extraordinària celebrada dia 9 de juliol de 2018

SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE PLE AJUNTAMENT D’ALCÚDIA.

Ahir vespre hi va haver plenari extraordinari a l’ajuntament d’Alcúdia i aquest és un resum dels punts a l’ordre del dia:

L’acta de la sessió anterior va quedar aprovada per unanimitat.

El punt número 2 era la proposta d’acord aprovació de la modificació pressupostària 23/2018 per crèdit extraordinari i suplement de crèdit finançat amb romanent general de tresoreria. Aquest punt fou explicat per el regidor Joan Gaspar Vallòri i va detallar el seguit d’obres i actuacions que es finançaran amb el romanent general de tresoreria que són un total de 1.538.000 euros. Entre d’altres obres s’inclouen dins aquest import la reforma del carrer Teodor Canet, diverses actuacions de millora de les escoletes municipals, reforma de la zona verda del parc infantil del carrer Italià, instal·lació de grues per a minusvàlids a la platja, adquisició de mobiliari per l’edifici de Can Ramis entre d’altres. Aquest punt va quedar aprovat per majoria amb l’abstenció del Partit Popular.

El punt numero 3 fou una proposta reconeixement extrajudicial de crèdit núm 4/2018 referent a diverses factures que varen entrar fora de termini de Pol.lèntia i del Patronat municipal de Ràdio. Va quedar aprovat per unanimitat.

El següent punt fou el referent a la proposta d’aprovació del reglament de Règim intern de escoles d’educació infantil municipals. La regidora d’educació Bàrbara Rebassa va explicar que aquest punt feia referència a l’actualització de la normativa de les escoletes municipals de Sa Pilota i S’estol del Rei en Jaume. Aquest punt va ser aprovar per unanimitat.

El cinquè punt també es va aprovar per unanimitat i feia referència a l’aprovació proposta d’acord sobre l’aprovació de les bases que regulen la concessió d’ajuts per a l’adquisició de llibres de text i/o material escolar  substitutiu, per el curs 2018-19.

El punt sisè fou la ratificació resolució de Batlia de l’aprovació del conveni de col·laboració entre el Consell de Mallorca i l’Ajuntament per a la instal·lació i/o adequació d’hidrants per a emergències. Es tracta d’una subvenció del Consell de Mallorca que ascendeix a 239.000 euros per instal·lar nous o adequar els hidrants del nostre terme municipal. Aquest punt també s’aprova per unanimitat.

A continuació es va votar la urgència d’incloure un nou punt a l’odre del dia i després es va passar a votar el punt inclòs, que fou la rectificació d’un error de redacció del pla de subvencions per adequació de vehicles de transport públic per a persones amb discapacitats. El punt es va aprovar per unanimitat.

A l’apartat de precs i preguntes la regidora Carme García d’Unió Per Alcúdia va demanar si se pot senyalitzar millor l’esbaldrec del parc de Jaume II. El regidor Domingo Bonnin va contestar dient que de fet ja està senyalitzat però que revisarien si qualcú ha tocat les barreres i que de fet els serveis jurídics de l’ajuntament ja fan feina per mirar que es pot fer per reclamar que la propietat arregli l’esbaldrec. també va demanar sobre la senyalització d’entrada al supermercat de la rotonda de Magic ja que segons la regidora hi ha branques que tapen la senyalització provocant problemes a la zona. També va fer referència a la petició de si es poden posar més passos de vianants a la carreta d’Artà. García va manifestar també que el centre de dia no compleix amb el seu horari ja que segons la regidora abans de les 17 hores ja hi ha usuaris que són a casa quant el servei acaba a les cinc. La regidora de sanitat Agüi Lobo va comentar que a l’ajuntament no havien arribat queixes i que ho comprovarien. Carme Garcia va fer altres consultes en referència als excrements dels cavalls de les galeres o també sobre el semàfor de Ciutat Blanca demanant mem si es pot demanar que en lloc d’estar sempre en groc pot funcionar amb normalitat ja que provoca confusió als conductors. Des del govern municipal se li contestà que el tema dels semàfors a la carretera d’Artà que podria alentir el trànsit però que en qualsevol cas era competència de Carreteres.

Per la seva banda el Partit Popular va començar el seu torn de precs i preguntes amb la intervenció de la regidora Josefina Linares que va demanar sobre una multa de 400 € del Consell de Mallorca per la presentació d’uns documents per uns subvenció que havien entrat fora de plaç. El regidor d’obres Joan Gaspar Vallori va explicar que era així ja que es va sol·licitar una subvenció per l’embelliment de diversos carrers empedrats però que aquesta s’havia de realitzar dins el mes de Juliol i que l’ajuntament va demanar que es modifiquessin les condicions per rebre la subvenció per no haver de fer obres durant la temporada alta. Aquesta petició fou el que va entrar fora de termini però el regidor va comentar que de totes maneres s’ha concedit a l’ajuntament aquesta subvenció que puja uns 80.000 euros. Linares va demanar sobre si l’Ajuntament havia rebut resposta de la petició que en va fer el consistori a la Direcció General d’Emergències sobre si aplicant mesures correctores es podria obrir la piscina de Gesa aquesta temporada. Des de l’ajuntament el Batle va explicar tot el procés del cas de la piscina d’aquests darrers mesos i les gestions que ha anat fent en aquest temps per poder obrir la piscina concloent que a dia d’avui a la petició feta a la direcció general no ha tengut resposta. Va ser també aquest un dels temes debatuts del plenari d’ahir dilluns.

La regidora Laura Serra (PP) va fer una consulta sobre l’estat de l’aparcament de Verge del Carme manifestant el seu mal estat, qüestió de la que en va prendre nota el regidor Domingo Bonnín. També va fer referència a la plaga de cuques que segons la regidora hi ha als carrers dels Pins i Mariners al Port d’Alcúdia segons alguns veïnats de la zona li manifestaren a la regidora. Tomàs Adrover, regidor de Medi Ambient va dir que prenia nota i que fumigarien també aquesta zona però va manifestar que no havia cap queixa al respecte a l’ajuntament i va recordar que si es notifica a l’àrea de medi ambient s’hi envia l’empresa especialitzada a fer la pertinent fumigació.

Finalment el regidor Bartomeu Caldés (PP) va fer un prec, va manifestar que un veïnat es va posar en contacte amb ell per denunciar que el cotxe particular del regidor Pere Malondra es trobava mal aparcat sobre un pas de vianants el dia de Sant Pere a l’aparcament del carrer Teodor Canet. Malondra va respondre dient que els dies de festa, com el dia en qüestió, que era Sant Pere, hi ha certa permissivitat en el tema d’aparcament sempre i quant el vehicle no molesti o no suposi un perill per la seguretat i va manifestar que segons ell aquestes denúncies a través de les xarxes socials amb fotografies del seu cotxe són per ressentiment de l’antiga regidora de cultura, i el motiu l’atribuí a que ell, quan estava a l’oposició, va posar de manifest l’ús d’un cartell de “Vehicle Autoritzat” per l’anterior regidora. Des de l’oposició se li demanà al regidor del govern que procuri aparcar bé, perquè representa a la institució i ha de ser un exemple. Aquest prec també va ser motiu de debat en el plenari d’ahir al vespre.

11 de juliol de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits