Resum de sessió plenària

Resum de la darrera sessió plenària celebrada dia 8 de setembre.

Aprovada per unanimitat l’acta anterior, el segon punt, examen i aprovació proposta d’acord Reconeixement extrajudicial de crèdit 6/2017, s’aprova per unanimitat la relació de factures corresponents a exercicis anteriors de l’Ajuntament d’Alcúdia amb un import de 6.078,30.

El tercer punt, ha quedat aprovat el compte general any 2016, s’aprova per majoria absoluta 12 vots a favor del grups(Pi,PSOE,GA) i 5 abstencions(PP,UxA).

 “

 

 El Quart punt, la proposta revisió retribucions membres Corporació exercici 2017, s’aprova per majoria absoluta amb el 13 vots a favor dels grups(Pi,PSOE,GxA,UxA, GA) i 4 abstencions del grup (PP), limitar a l’1 per cent l’increment de les retribucions dels càrrecs  amb dedicació exclusiva o parcial, així equiparant-los  a la puja del personal.

El cinque punt, s’ha aprovat l’esmena de deficiències acord CIOTU de data 31 de març de 2017 relativa a la modificació puntual núm. 4 de les NS d’Alcúdia, s’aprova per unanimitat,

El cinquè punt ha estat l’aprovació de la ratificació de l’acord de la junta de govern local,  sobre l’aprovació de conveni entre l’Ajuntament d’Alcúdia i Red Elèctrica per a la transmissió de la concessió atorgada per Autoritat Portuària arran del canvi de recorregut de la línea elèctrica d’alta tensió. s’aprova per majoria absoluta, 13 vots a favor dels grups (PI,PSOE, GxA,UxA,GA) i 4 abstencions del grup (PP). S’ha ratificat el conveni, entre l’Ajuntament d’Alcúdia i RED ELECTRICA SAU, que regula la transmissió, per part de l’Ajuntament a favor de RED Eléctrica SAU, de la concessió d’ocupació de domini públic portuari atorgat per l’Autoritat Portuària de Balears, en data 28 de juny de 2017, prèvia autorització de la transmissió per part de la mateixa Autoritat Portuària. Des del grup municipal del PP, amb Coloma Terrasa s’ha expressat que es donava suport a aquest canvi de traçat, tenint en compte l’alarma social que va general i que hi ha una sensibilitat especial,  però tenint en compte els diferents plantejaments als informes dels juristes, ha manifestat l’abstenció del seu grup. Des del govern, Antoni Mir ha expressat que s’havia consultat tant als juristes municipals com externs, i que a través de la signatura d’un conveni  era la millor opció legal. Tenint en compte l’alarma social que va generar i escoltant la ciutadania i després de moltes de negociacions, posat a la balança, considera que aquesta és la solució manco perjudicial, així s’evita el col.legi, l’escoleta i el PAC.

 

La proposta de retirada d’una placa commemorativa existent a la carretera del Cap des Pinar, s’aprova per majoria absoluta 13 vots a favor dels Grups (PI, PSOE, GxA,UxA,GA) i 4 abstencions(PP), de retirar la placa commemorativa existent al punt quilomètric 5 de la carretera local Alcúdia-Cap des Pinar i adoptar les mesures pertinents en compliment de la llei de la memòria histórica.

 

La proposta de canvi representant del mon de la Cultura, Festes i esports de l’organisme Autònom d’Alcúdia Ràdio, s’ha aprovat  per majoria absoluta 13 vots a favor dels grups (PI, PSOE) i 4 abstencions del Grup (PP). Nomenar com a representant del món de la cultura, festes i esports de l’Organisme Autònom d’Alcúdia Ràdio a la Sra. Margalida Jaume Villalonga, en substitució de la Sra. Beatriz Oneto Carmona.

 

La proposta de l’acord d’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia al conveni subscrit entre el MINHAP i la CAIB, de data 31 de maig de 2016 de solucions bàsiques d’administració electrónica S’ha aprovat per unanimitat. Es tracta d’aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Alcúdia al Conveni de Col·laboració entre l’Administració General de l’Estat (MINHAP) i la Comunitat Autònoma de les Illes Balears per a la prestació mútua de solucions bàsiques d’administració electrònica (BOE núm. 251/2016, de 17 d’octubre, i BOIB núm. 133/2016, de 20 d’octubre), en els termes i segons el contingut que figura en l’Annex de la present Resolució.

 

La moció que presenta el Grup Municipal El Pi- Proposta per les Illes Balears per condemnar i evitar els atacs al Turisme de les Illes a favor del Turisme. S’aprova per unanimitat declarar el nostre compromís a favor del turisme. Un turisme que és principal font de generació de feina i benestar a les Illes Balears i que volem sostenible, equilibrat, de qualitat i ordenat. Condemnar les agressions i actuacions en contra dels turistes i del turisme així com la perillosa criminalització de l'activitat turística. Instar al Govern de les Illes Balears i a la Delegació del Govern espanyol, a dur a terme les actuacions adients per evitar aquest tipus d’agressions

 

S’aprova per unanimitat la declaració d’urgència per incloure una proposta a l’ordre del dia.

 

La proposta d’urgència queda aprobada per unanimitat, la resolución d’al·legacions i aprovació definitiva de la modificació de crèdit 30/2017 per crèdit extraordinari finançat amb RGT. Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Balear d’Ornitologia i Defensa de la Naturalesa (GOB), Reg. D’entrada 7259, en fonament als informes de l’Arquitecte Tècnic Municipal i de la Interventora Municipal, que es donen per reproduïts i que formen part d’aquest acord. Aprovar definitivament la modificació de crèdit 30/2017 per crèdit extraordinari finançat amb romanent general de tresoreria i ordenar la seva publicació en els termes prevists a l’article 169 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text Refús de la Llei reguladora de les Hisendes Locals.

 

Al torn de precs i preguntes:

 

Carme Garcia d’UxA, ha fet un prec per considerar canviar la ubicació del de càrrega i descarrega que hi ha situat a l’avinguda Princeps d’Espanya (just devora els contenidors soterrats), considera que s’hauria de canviar la seva ubicació ja que està just devora un pas de vianants i quant els vehicles de carga descarregan els peatons han de sortir en mig del carrer. El batle d’Alcúdia ha explicat que demanarà el corresponent informe al cap de la Policia Local per a veure si és possible moure o desplaça l’esmentat punt de càrrega i descarrega.

 

La Regidora del Partit Popular Coloma Terrasa, ha expressat que les pluges d’ahir provocaren que diverses zones del Port d’Alcúdia quedassin inundades, i considera que s’haurien de fer nets els imbornals. El Regidor de manteniment, Domingo Bonnin li ha informat que fa 10 dies que han començat amb la neteja dels imbornals, però així i tot segons quina quantitat d’aigua cau els imbornals no tenen temps d’absorbir-se..

La Regidora Coloma Terrasa, comunica que segons l’han informada a la Platja de Sant Pere hi ha un niu de rates. La regidora Agüi Lobo del Grup PSOE, li diu que no en tenia coneixement però que avisarà a l’empresa encarregada.

 

Per part del PP, amb la regidora C.Terrasa s’ha solidaritzat amb la regidora Cati Moll per unes afirmacions considerades sexistes a un mitjà de comunicació. Des del Govern, tant la regidora com el batle han agraït les mostres d’adhesió davant les afirmacions “masclistes” que es publicaren.

Per últim, als precs i preguntes des del grup municipal del PP, a través de C.Terrasa s’ha posat de manifest la preocupació que hi ha al carrer sobre la llei d’allotjaments turístics, i la preocupació sobre la zonificació. El batle Antoni Mir ha expressat que també li preocupa aquest tema, i que quan s’instàs a l’ajuntament a prendre qualque decisió se reunirà a tots els regidors del consistori alcudienc.

13 de setembre de 2017

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits