Resum de Sessió Plenària

Resum de la Sessió Plenària Extraordinària celebrada dilluns dia 12 de febrer a les 20 hores

S’aprova per unanimitat el primer punt de l’ordre examen i aprovació acta sessió anterior.

 

El punt núm. 2, S’aprova per majoria 13 vots a favor (PI,PSOE,UxA, GA, GxA, i 4 vots en contra (PP), l’encomanda de gestió a EMSA,S.A. amb caràcter provisional, per a la prestació de determinats serveis; i pròrroga excepcional d’encomanda per a la prestació del servei de manteniment de Parcs i Jardins els nuclis urbans del Municipi d’Alcúdia zones A,B i C del terme Municipal d’Alcúdia, prorrogar, amb caràcter provisional i excepcional l’encomana conferida a EMSA, mitjançant acord de Ple de l’Ajuntament d’Alcúdia, en data 21 de desembre de 2016, en relació al servei de manteniment de parcs i jardins dels nuclis urbans del municipi d’Alcúdia (Zones A, B i C), fins a 30 de juny de 2018, o fins la data d’inici de prestació d’acord amb el contracte que s’ha de treure a licitació, si aquesta fos anterior. Encomanar a l’empresa municipal, amb caràcter provisional, excepcional i fins a 31 de desembre de 2018, els següents serveis: manteniment i explotació de la EDAR d’Alcúdia, i de la xarxa de clavegueram; Manteniment de les platges d’Alcúdia, manteniment de camins rurals, Control i seguiment de l’execució dels contractes adjudicats per l’Ajuntament d’Alcúdia: Gestió de medi ambient. Després de les explicacions del regidor responsable Domingo Bonnín, explicant que se prioritza la importància de donar servei,unes feines que s’han de dur a terme per tal d’atendre a la ciutadania, de de l’oposició la regidora Coloma Terrasa del PP va expressar  que votarien en contraa perquè els informes no són assumibles per part del PP, perquè són pròrrogues massa abusives i reiteratives, segons els informes encara que són serveis que s’han de donar, però no poden donar suport a la proposta. Des del govern, Bonnín  va reiterar que a la passada legislatura, el PP va viure la mateixa situació en l’enllumenat que se li ha posat solució aquesta legislatura i que se prioritza la necessitat de donar servei. I així va corroborar el batle A. Mir, ja que són serveis que el municipi necessita i criticà el ministre Montoro pel tema de la llei de la despesa, i que impedeix contractar personal, i utilitzar romanent tenint en compte les necessitats.

 

 “

 

 

 

 

El punt núm. 3 aprovació definitiva Pressupost General Municipal exercici 2018, va quedar aprovat per majoria, desestimant l’al.legació  presentada pel Sr. Josep Alonso Picó, en representació de Moviment Alcudienc d’acord amb les consideracions que es desprenen de l’informe emès. Així ho explicà la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar. El Pressupost General 2018 s’aprovà definitivament, amb els vots a favor de tots els grups Pi, PSOE,GXA(11) i amb l’abstenció del PP, UxA, i GA(6)

 

 

El punt núm. 4 referent a la proposta reconeixement extrajudicial de crèdit 1/2018 s’aprova per unanimitat. Després de les explicacions de la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar, referent a la relació  de factures corresponents a exercicis de l’Ajuntament d’Alcúdia, del Patronat d’Esports, del Patronat de Ràdio, i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia, presentades a l’aprovació del Ple, amb imports respectivament de 311.172,15€, 1.682,42€, 20,92€ i 115,55euros. Aquest punt fou aprovat amb els vots favorables dels 17 regidors de la corporació.

El punt núm. 5.Examen i aprovació proposta de suspensió de llicències a clubs socials o associacions similars destinades al consum de cànnabis o altres substàncies tòxiques legalment permeses. El batle explicà que, en espera de veure que es fa a altres municipis, se du a ple aquesta  suspensió temporal, ja que no és bo per la joventut. El punt s’aprovà amb 13 vots a favor i en 4 abstencions (PP)

El punt num. 6.Examen i aprovació proposta correcció errada en el punt primer de l’acord de Ple de dia 9 de gener de 2018, relatiu a la resolució d’al·legacions presentades a l’aprovació inicial de la modificació núm. 7 de les NNSS. El punt s’aprovà per unanimitat.

El punt núm. 7.Examen i aprovació proposta d’acord aprovació inicial modificació núm. 13 de les NNSS relativa a la incorporació d’una norma per definir les seccions viàries tipus. Aquest punt s’aprovà per majoria 13 vots a favor i 4 abstencions. Explicà la proposta el regidor delegat d’Urbanisme Joaquín Cantalapiedra, es procedeixi a la redacció de la modificació núm. 13 de les NN SS, als efectes que les seccions viàries i altres cotes de vials que figuren en els plànols d'ordenació es considerin indicatives a l'efecte de les amplàries de voreres, places d'aparcament i calçades, amb l'objecte de poder aprovar projectes de millora viària que, mantenint les alineacions determinades en el planejament, les modifiquin.

 

El punt núm. 8.Examen i aprovació proposta d’acord aprovació d’un conveni de pràctiques externes que permet acollir alumnes de la UIB.  L’explicà la regidora d’educació Bàrbara Rebassa, referint-se a la possibilitat així de facilitar fer pràctiques a l’Ajuntament d’Alcúdia a estudiants de màster i de grau, excloent el caràcter contractual. El punt s’aprovà per unanimitat de tots els membres del consistori.

El punt següent, el núm. 9 va ser donar compte dels decrets de batlia núm. 81 aprovar la liquidació del pressupost de patronat Municipal de radio 2017, decret núm. 82 aprovar la liquidació del pressupost del pressupost del patronat Municipal d’Esports de 2017, decret núm. 83 aprovar la liquidació del pressupost del Consorci de Promoció Exterior de 2017, decret núm. 84 aprovar la liquidació del pressupost del Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia de 2017, decret núm. 85 aprovar la liquidació del pressupost de l’Ajuntament de l’exercici 2017, decret núm. 86 aprovar la liquidació del pressupost del Patronat Municipal de Música 2017. Explica la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar que la liquidació indica que com a romanent de tresoreria l’ajuntament d’Alcúdia té ara mateix 66 milions d’euros, ingressats. El batle ho recorda perquè consti amb acta.

 

El punt núm. 10 va ser  la Moció que presenta el Grup Municipal del Pi-Proposta per les Illes a favor d’un canvi legal que permeti ampliar els habitatges legals en sòl rústic. Concretament a l’apartat d’acords la moció diu: “ Rebutjar la modificació de la Disposició Transitòria Segona de la Llei 6/1997 de Sòl Rústic operada per la Llei 12/2017 d'urbanisme que prohibeix qualsevol tipus d'ampliació als habitatges legals existents en sòl rústic que estiguin implantats en parcel·les inferiors a la mínima exigible per un nou habitatge. Instar al Govern Balear i al Parlament de les Illes Balears a impulsar les reformes legals perquè s'introdueixi un nou règim legal que permeti les ampliacions dels habitatges legals existents en sòl rústic sempre que es compleixin a la vegada les dues condicions següents: a) es respectin els paràmetres urbanístics (edificabilitat i ocupació) vigents en el moment de la sol·licitud de la llicència d'ampliació; b) l'ampliació no superari bé el límit del 50% de la superfície ja realitzada legalment en el moment que la parcel·la va quedar per davall de la mínima exigible sempre amb el màxim del 450 metres quadrats, o bé l'ampliació no doni lloc a edificacions superi els 250 metres quadrats.”

Des del PSOE, el regidor Joan Gaspar Vallori va expressar que votarien en contra, que està permès fer reformes, però no ampliar. Des de Gent per Alcúdia, Tomàs Adrover va subscriure la reflexió i també votar en contra. El punt s’aprovà per 10 vots a favor (PP,Pi,)  i 7 vots en contra (GxA,UxA,GA i PSOE).

 

El punt núm. 11, s’aprovà per majoria la Moció presentada pel Grup Municipal  del PP sobre l’ús Turístic d’Edificacions en sòl Rústic protegit.  A l’apartat d’acords diu la moció:”L’Ajuntament d’ Alcúdia insta al  Consell de Mallorca a permetre l’ús turístic d’edificacions a sòl rústic protegit de forma consensuada amb els ajuntaments afectats, per tal d’arribar a una regulació, a través dels PIAT o PTI, adequada als interessos municipals, dels propietaris i a la protecció del Medi ambient”.

Una vegada defensada per la regidora del PP Coloma Terrasa, des del grup socialista J.G.Vallori  va afirmar que votarien en contra ja que ho consideraven genèric i sense cap condicionant afegit i que la moció no reflectia els casos excepcionals i que el PIAT serà qui ho regularà.  Antoni Mir del PI afirmà que la moció del PP estava dins la seva idea, tenint en compte que sempre sigui una edificació en situació legal, i que donarien suport a la proposta. La moció s’aprovà amb els vots a favor de PP, Pi i UxA, 11 vots favorables, i en contra 6 vots (PSOE, GxA, GA)

 

El darrer punt fou aprovat primer la urgència i després la moció  per unanimitat. Concretament es tracta d’una Moció que presenten els Grups Municipals PSIB-PSOE, GENT PER ALCÚDIA I PROPOSTA PER LES ILLES-EL PI a favor de la subvenció de les tases aeroportuàries i de la bonificació del 75% dels preus dels billets aeris. La moció a l’apartat d’acords diu: “L’Ajuntament d’Alcúdia  insta al Govern d’Espanya a implantar una subvenció del 100% de les taxes aeroportuàries al passatgers, als residents per trajectes amb origen/destinació Balears, Canàries, Ceuta i Melilla. L’Ajuntament d’Alcúdia  insta al Govern d’Espanya a què els pròxims Pressuposts Generals de l’Estat elevin al 75% la bonificació del preu dels bitllets aeris en tots els trajectes en ambdós sentits entre les Illes Balears, Canàries, Ceuta i Melilla amb la resta del territori nacional.”

Des de UxA, Carme Garcia explicà que li hagués agradat que cridessin el seu grup per participar a la moció conjunta. El batle explicà que l’important no és qui la proposta, sinó el fet d’adherir-se. Aquest punt se va aprovar per unanimitat tant la urgència, com la mateixa moció.

 

2. Precs i preguntes

 

Des del PP, Fina Linares va realitzar una sèrie de precs, sobre clots a l’entrada del punt verd, i sobre repintar  passos de vianants, al c. Pollentia entre d’altres punts. Des de l’Ajuntament d’Alcúdia, tant el batle com el regidor de manteniment explicaren que se prioritza amb l’empresa adjudicatària, primer escoles instituts, després diversos indrets del Moll i després Alcúdia,

També des del grup del PP es demanà a l’equip de govern sobre el tema de la Copa Davis, el batle Antoni Mir respongué que la qüestió estava complicada, perquè s’ha de trobar el finançament necessari. Des de l’Ajuntament, va dir el batle, s’ha de tenir seny, i prudència i que havien mantingut reunions amb Federació, Consell i Govern, i que les institucions havien de dir fins a on podien arribar econòmicament, i també ho havia dit l’Agrupació empresarial hotelera, però que de moment, a dia de dilluns, no s’havia pogut arribar al que es necessitava, i que era necessari més inversió privada. Des de l’Ajuntament hi havia molta il.lusió se seguiria lluitant però no es podia fer cap desbarat, a nivell municipal, hi havia uns límits. La il.lusió hi és ja que fer una final de Copa Davis de tennis entra Alemanya i Espany suposaria que Alcúdia fós el mirall del món, i que Rafel Nadal sigui el millor abanderat, és innegable. El batle va expressar que s’havia de mantenir la prudència.

 

13 de febrer de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits