Celebrat el plenari extraordinari de l'Ajuntament d'Alcúdia

Aprovats els pressuposts 2018 de l'Ajuntament

Després de l’aprovació de l’acta anterior per unanimitat dels assistents, el segon punt de la sessió plenària extraordinària de dia 9 de gener de 2018 va ser el  referent a la proposta d’aprovació del Pressuposts general municipal per a l’exercici 2018, integrat pel Pressupost Propi, els dels Organismes Autònoms d'Esports, Música i "Alcúdia Ràdio", i dels Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia i Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia, i l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A..

Els acords que es proposaren al Plenari, sobre els Pressuposts 2018 són aquests: primer: aprovar com a límit de despesa no financera de l’ajuntament d’Alcúdia per l’exercici 2018, la quantitat de 32.582.026,39 euros, d’acord amb el que disposa l’article 30 de la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera. Segon: aprovar provisionalment el pressupost de l’Ajuntament d’Alcúdia, per a l’exercici 2018  està format pel Pressupost propi de la Corporació, amb un import a l’estat d’ingressos de 33.041.642,51 Euros i 29.042.673,77 Euros a l’estat de despeses, el de l’Organisme Autònom d'Esports, amb un import de 867.991,00 Euros, pel pressupost de l’Organisme Autònom de Música amb un import de 347.930,00 Euros i  l’Organisme Autònom Alcúdia Ràdio, amb un import de 165.394,00 Euros , l'Estat de Previsió de despeses i ingressos de l'Empresa Municipal EMSA S.A., que importa la quantitat de  4.983.041,45 Euros, , pel pressupost de Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia amb un import de 381.119,50 Euros i , pel pressupost de Consorci de Promoció Exterior d’Alcúdia,  amb un import de 71.740,00 Euros. I tercer: provar la plantilla de personal formada per tots els llocs de feina del personal funcionari i laboral  de l’Ajuntament, i del Consorci de la Ciutat Romana de Pollentia que s’adjunta al present acord. Quart: aprovar les Bases d’Execució del Pressupost General.

Les línies del pressuposts foren explicades per la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar, digué que es tracta d’ un pressupost limitat per la política duita a terme a la legislatura anterior i la repercussió de la llei de la despesa, fent referencia a les diferències entre ingressos i despeses. Explicà que així i tot se segueix amb la reducció del superàvit des del començament de la legislatura.

Continuació de la política financera: Contenció de despesa, gran esforç inversor amb projectes sostenibles, baixada d’imposts i  manteniment dels Serveis municipals als ciutadans. Recordà els eixos de millora, modernització i posta en servei de noves infraestructures, objectius de la legislatura. La regidora d’hisenda explicà que els pressuposts 2018 ve marcat per l’inici del projecte de construcció de la nova escola i l’acabament de l’obra d’ampliació de la depuradora. De fet manifesta que es pressuposten les partides de la CAIB per la nova escola i per la depuradora.

 Destacà la baixada d’un 5% de l’Impost de béns Immobles IBI, que suposa una reducció d’uns 395.137,50 €. També expressà que  la resta d’imposts queden congelats i se mantenen la resta de taxes i preus publics com a 2017. Capítol per capítol assenyalà la regidora d’hisenda: se preveu un increment del 2 %  de les retribucions pels personal funcionari i personal. Es reconvertiran  diverses places (auxiliar administratiu i administratiu amb dues places de TAG) i oficial de serveis diversos amb tècnic A1 d’obres pròpies.  i se’n consolidaran d’altres. A més també es pressuposta la plaça de psicòloga, la plaça de tècnic informàtica A2, dins un projecte a tres anys d’administració electrònica i es pressuposta un nova plaça de TAG, creada a 2017, per conversió de la plaça d’ATS. Es referí també la regidora, al capítol 2 a l’àrea d’educació amb increment de les partides d’estudis i treballs tècnics, servei psicopedagògic, i servei escoletes  de 0-3 anys. A l’àrea de festes augmenta  per la inclusió de l’enllumenat de nadal i serveis d’electricistes. Augment del pressuposts de  l’àrea de cultura per assumir el contracte de cinema, el servei d’electricista a espectacles de carrer, i pel nou contracte de lloguer de locals per Activitats municipal. L’àrea d’informàtica augmenta per la implantació administració electrònica. El Pressupost del contracte jardineria passa a l’ajuntament, i a Platges hi ha un augment del 51% per la puja del contracte de socorrisme i l’àrea de policia s’incrementa també pel nou contracte del servei de grua i del lloguer de terrenys per aparcaments.

També la regidora d’hisenda Joana Maria Bennàssar expressà que la resta d’àrees es mantenen com a 2017, i també es mantenen els pressuposts als patronats, Can Torró, ràdio, música, i minva el d’esports, per l’eliminació de la partida relativa a la piscina de Gesa. L’augment del Consorci de Pol.lèntia es deu a la partida de la segona fase de l’obra de rehabilitació de Can Doménech, i EMSA baixa els pressuposts. Per altra banda, medi ambient assumeix tema del tractament de plagues i turisme potencia la creació del producte turístic d’Alcúdia, concretament amb Alcúdia per a tots amb la subvenció per supressió de barreres arquitectòniques.

En el torn d’intervencions des de l’oposició la regidora del PP Coloma Terrasa demanà sobre si  s’ha sol·licitat subvenció per al tema de les torres de vigilància que hi ha una partida de mil euros per rehabilitació de la torre major. La regidora de patrimoni Bàrbara Rebassa digué que varen sol·licitar la subvenció, i que serà amb espècies, noltros posam el material i ells la mà d’obra i que ara se redacta el projecte. Per això no està consignada cap partida. També Coloma Terrasa demanà sobre la segona fase de rehabilitació de Can Doménech, si s’ha tramitat la partida amb el ministeri, ja que hi ha contemplades les aportacions Ajuntament, Consell i Govern. La regidora de patrimoni B. Rebassa contestà que s’ha tramitat la sol·licitud de l’1,5% cultural del ministeri de foment, que de venir concedida suposaria el  75% de l’obra, però que està per confirmar. C.Terrasa digué que seria bo per la descàrrega que significaria pel consorci. Des del grup municipal del PP se demanà per què el projecte de reforma de l’Edifici placeta de les verdures, aquest 2018 no se pressuposta i el 16, i 17 se va pressupostar. El regidor d’obres Pròpies Joan Gaspar Vallori, digué que  abans d’envestir l’obra se necessita  adequar altres espais d’oficines, com Can Qués, la tercera edat des moll i l’edifici de can ramis, ara prioritaris. C.Terrasa demanà si seria per enguany, a la qual cosa el regidor d’obres pròpies digué que no es descarta però s’haurà d’esperar la liquidació dels pressuposts.

Per últim també des de l’oposició C. Terrasa demanà un aclariment sobre el tema de la piscina de gesa, que a la gent li preocupa després de les notícies aparegudes i que no hi ha la  consignació d’uns 60.000 euros i han baixat ingresos del patronat. El batle Antoni Mir explicà l’Informe de emergències que recomanen no sol.licitar a l’APB  l’autorització , per la proximitat de Repsol Butà. Explicà que no volia ser  alarmista, però que essent un informe d’un organisme supramunicipal com la direcció general d’emergències i que parla que  per edificis esportiu docent se parla de la no viabilitat de tramitar l’autorització, , per la normativa europea SEVESO, i que l’Ajuntament el que fa és acatar el que se digui des d’emergències. El batle també expressà que des de l’ajuntament no s’han aturat si no que demanen a emergències a veure si es podria utilitzar qualque mesura de seguretat, mesura pal·liativa. Aquest escrit cap a emergències sortirà pròximament, a veure si així es podria utilitzar. Però que tenint en compte l’actual normativa des d’emergències no es fan responsables. A pregunta de l’oposició aclarí el batle que  quan el vaixell argelí que va encallar a la badia des d’emergències es varen témer de la situació del moll comercial. Per aquest motiu l’Ajuntament  sol·licità informe a la direcció general d’emergències sobre la situació i es va remetre l’informe signat per  Joan Pol cap de serveis d’ordenances d’emergències, fent arribar còpia a l’adjudicatari del bar. El batle deixà clar que  no és un caprici de l’ajuntament, fins ara hem estat a una situació de risc.

Per últim, des del PP Coloma Terrasa digué que els hagués agradat participar en l’elaboració dels pressuposts i que ja li va dir l’any passat, i que enguany s’han entregat abans de la comissió, tambe digué que ho havia après d’altres batles i que ella així ho feia. Demanà que se podrien tenir en compte les idees de l’oposició, que entre tots poden beneficiar al poble. Per útlim afirmà que són els seus pressuposts, que no votarien a favor, sinó que s’abstindrien. Antoni Mir digué que alguns companys afirmen que no era així però que la seva porta està oberta per l’oposició, per qualsevol ciutadà i que els pressuposts estan oberts a qualsevol modificació i aportació, essent totes les idees constructives.

El batle expressà que acceptava el comentari, que era una qüestió formal. La regidora J.M. Bennasar explicà que no es tanquen els pressuposts sinó que s’obrin i fins desembre hi pot haver modificacions.

Per la seva banda intervenir, el regidor Pere Malondra del PSOE i digué que no farien mentider a ningú però que ara es dona amb el mateix temps que es donava abans i que feien al·legacions als pressuposts, perquè no se n’havia parlat abans, però que s’afegia a les paraules del batle i la regidora d’hisenda perquè se poden fer les modificacions que es considerin.

Tancà aquest tema el batle Antoni Mir dient que tots estan en el mateix barco i qualsevol suggeriment es pot introduir pel bé del municipi sense mirar cap color polític.

Els Pressuposts 2018 s’aprovà per majoria am bels  12 vots a favor (Pi, PSOE, Gent per Alcúdia I Guanyem Alcúdia) I 4 abstencions dels regidors del grup municipal del PP.

El següent punt era referent a la subsanació de deficiències i resolució d’al·legacions de l’expedient de modificació puntual núm. 7 de les Normes Subsidiàries d’Alcúdia.

El regidor d’urbanisme Joaquín Cantalapiedra explicà que dins el temps d’exposició pública s’han presentat tres escrits d’al·legacions, una vegada vist informes tècnics, s’ha tengut en compte parcialment. Explicà que també s’han demanat informes a diversos organismes. En el cas que els organismes supramunicipals donin informe favorable, la modificació es podrà aprovar de manera definitiva. Des de l’oposició Coloma Terrasa digué que donaven suport a aquest punt perquè és important poder tenir el centre d’alt rendiment de piragüisme al nostre municipi. El regidor d’urbanisme Joaquín Cantalapiedra explicà que se feia feina paral.lelament amb la federació balear de piragüisme perquè quan s’aprovi la modificaicó ja es tengui avançat el tema del possible conveni entre la federació i l’ajuntament d’Alcúdia.

El punt s’aprovà per unanimitat dels 16 regidors presents.

11 de gener de 2018

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits