Informació pública d'aprovació de projecte d'obra de primer establiment

Data de modificació: 27 d'octubre de 2018

Per resolució de la Regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, núm. 6191/2018, de data 24 d’octubre de 2018, s’han aprovat el projecte bàsic i executiu de construcció de nau industrial destinada a magatzem industrial municipal, així com el projecte de moviment de terres, com a actuació prèvia a la construcció de la nau

 

Per resolució de la Regidora delegada d’Hisenda, Contractació i Estadística, núm. 6191/2018, de data 24 d’octubre de 2018, s’han aprovat el projecte bàsic i executiu de construcció de nau industrial destinada a magatzem industrial, a les parcel·les A9, A10, A11 i A12 del Polígon Industrial de Ca Na Lloreta, d’aquest terme municipal, redactat per l’arquitecte Sr. Oliver d’acord a l’esmena de deficiències redactades en data setembre de 2.018, així com el projecte de moviment de terres, com a actuació prèvia a la construcció de la nau, d’acord amb la memòria valorada redactada en data setembre de 2.018, per l’arquitecta tècnica municipal.

En compliment del que preveu l’article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública per un termini de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé a través del tauler d’anuncis del lloc web de l’ajuntament www.alcudia.net.

Les al.legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esementat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’establert a l’article sisè del Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, pel que es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

En cas de no produir-se cap al.legació en el termini esmentat l’acord d’aprovació inicial esdevindrà definitiu.

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits