Informació pública

Data de modificació: 26 d'octubre de 2018

Aprovació provisional modificacions Ordenances Fiscals.

El Plenari de l’Ajuntament d’Alcúdia en sessió extraordinària celebrada dia 22 d’octubre de 2018, acordà l’aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals següents:

 

  • Ordenança fiscal reguladora núm. 01 reguladora de l’impost sobre béns immobles.

En compliment d’allò disposat a l’article 17 del Reial decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, es sotmet l’expedient a informació pública al Departament de Rendes i Exaccions per un termini de trenta dies, que començarà a comptar a partir de l’endemà de la inserció d’aquest anunci al Butlletí Oficial de les Illes Balears, per tal que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que estimin oportunes.

 

Si transcorregut aquest termini no s’haguessin presentat reclamacions, es considerarà aprovat definitivament l’esmentat acord, sense que calgui un nou acord plenari.

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits