Convocatòria per a la provisió de 10 places de policia local a la plantilla de personal funcionari de carrera de l’Ajuntament d’Alcúdia mitjançant el procediment extraordinari d’accés

Data de modificació: 10 d'abril de 2019

Llistat definitiu d´admesos i exclosos al procediment i convocatòria primer exercici de l´oposició per a la provisió de 10 places de policia local.

DIA 8 DE FEBRER DE 2.019: PUBLICAT AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT LA CONVOCATÒRIA PER A LA PROVISIÓ DE 10 PLACES DE POLICIA LOCAL A LA PLANTILLA DE PERSONAL FUNCIONARI DE CARRERA DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ES DE 20 DIES HÀBILS A PARTIR DE L´ENDEMÀ DE LA PUBLICACIÓ DE LA CONVOCATÒRIA AL BUTLLETÍ OFICIAL DE L´ESTAT, A PARTIR DE DIA 11 DE FEBRER FINS DIA 11 DE MARÇ DE 2.019.

ES PUBLIQUEN LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA DEL PROCEDIMENT SELECTIU PER A LA PROVISIÓ DE 10 PLACES DE POLICIA LOCAL DE L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA. PUBLICADES LES BASES AL BOIB NÚMERO 14 DE 31 DE GENER DE 2.019

ES PUBLICA EL DECRET DE BATLIA DE NOMENAMENT DEL TRIBUNAL QUALIFICADOR DEL PROCEDIMENT

ES PUBLICA EL LLISTAT PROVISIONAL D´ADMESOS I EXCLOSOS AL PROCEDIMENT

DIA 10 D´ABRIL DE 2.019: ES PUBLICA RESOLUCIÓ DE BATLIA D´APROVACIÓ DEL LLISTAT DEFINITIU D´ADMESOS I EXCLOSOS I CONVOCATORIA PRIMER EXERCICI DE LA FASE D´OPOSICIÓ

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits