Convocatòria d'una borsa de treball de Tècnics d'informàtica de l'Ajuntament d'Alcúdia

Data de modificació: 18 de setembre de 2017

Actualització: 18 de setembre. Es publica la Diligència del Tribunal amb el resultat de la revisió d'examen, de la fase de concurs i la proposta provisional del procediment selectiu.

D’acord amb l’establert a les bases s’informa als interessats que disposen de TRES DIES hàbils des de la publicació dels resultats al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, per tal de formular al·legacions o reclamacions o sol·licitar revisió de la puntuació atorgada en la fase de concurs, que hauran de sol·licitar a traves del registre d’entrada de l’Ajuntament, dirigides a aquest Tribunal. Un cop transcorregut el termini, si no es presenten al·legacions, o bé un cop que hagin estat examinades les presentades, el Tribunal Qualificador elevarà a la Batlia, la proposta definitiva de la relació d’aprovats de la borsa, per tal que dicti la corresponent resolució de creació de la borsa de treball per al nomenament de funcionaris interins.

 

 

 

 

Documents

 • Bases de la convocatòria (mida: 280.6376953125 KB)
 • Data de publicació: 10 de juliol de 2017
 • Segell SAF:
 • Publicació BOIB (mida: 210.6083984375 KB)
 • Data de publicació: 10 de juliol de 2017
 • Segell SAF:
 • Model d'instàcia (mida: 50.845703125 KB)
 • Data de publicació: 10 de juliol de 2017
 • Segell SAF:
 • Acta resultat prova prèvia de català borsa TIC (mida: 359.6796875 KB)
 • Data de publicació: 30 d'agost de 2017
 • Segell SAF:
 • Decret de modificació de la data d'examen borsa TIC (mida: 492.47265625 KB)
 • Data de publicació: 30 d'agost de 2017
 • Segell SAF:

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits