Convocatòria d'una borsa de feina d´oficial de serveis diversos

Data de modificació: 14 de setembre de 2017

Publicades al BOIB nº 113 de 14 de setembre de 2.017 les bases de la convocatòria. El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 29 de setembre.

Mitjançant Resolució de batlia núm. 1422/2017 de data 5 de setembre de 2017, s’han aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de feina d´oficials de serveis diversos de l’Ajuntament d’Alcúdia, com a personal laboral temporal.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i i al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les instàncies per participar al concurs-oposició s’hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l’Annex II d’aquestes bases, adreçades al Sr. Batle de l’ajuntament d’Alcúdia, dins el termini de QUINZE DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Les instàncies es facilitaran gratuïtament al registre general de l’ajuntament. Les instàncies es podran presentar davant el Registre General d’Entrada de la Corporació, ubicat al C/ Major, 9; CP07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits