Convocatòria d'una borsa de feina d'oficial de serveis diversos

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Es publica decret de constitució d´una borsa de feina d´oficial de serveis diversos.

ACTUALITZACIÓ: 18 D´OCTUBRE DE 2017

Es publica el llistat provisional d'aspirants admeses i excloses, així com la data, hora i lloc de realització de les proves. Les/els aspirants disposen de 10 dies hàbils per presentar-hi esmenes o reclamacions.

 

Mitjançant Resolució de batlia núm. 1422/2017 de data 5 de setembre de 2017, s’han aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu, mitjançant concurs-oposició, per a la constitució d’una borsa de feina d´oficials de serveis diversos de l’Ajuntament d’Alcúdia, com a personal laboral temporal.

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i i al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Les instàncies per participar al concurs-oposició s’hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l’Annex II d’aquestes bases, adreçades al Sr. Batle de l’ajuntament d’Alcúdia, dins el termini de QUINZE DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Les instàncies es facilitaran gratuïtament al registre general de l’ajuntament. Les instàncies es podran presentar davant el Registre General d’Entrada de la Corporació, ubicat al C/ Major, 9; CP07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu.

Finalitzat el termini de presentació d'instàncies, es publica la resolució de batlia d'aprovació de la relació provisional d'admesos i exclosos, concedint-se un termini de deu dies hàbils per tal que les/els interessades/ts puguin presentar les al·legacions que considerin oportunes o esmenin la seva sol·licitud. Un cop examinades les que s'haguessin presentat, es publicarà la relació definitiva de persones admeses a través dels mitjans esmentats. De no presentar-se cap reclamació es considerarà definitiva la inicialment publicada. Així mateix s’indica en la resolució el llistat d’aspirants convocats a la realització de la prova específica de coneixements de llengua catalana, així com la data i hora prevista per a la seva realització. Les possibles reclamacions o al·legacions, si n’hi haguessin, seran acceptades o rebutjades en la Resolució que aprovi la relació definitiva d’aspirants admesos i exclosos, que es farà pública de la mateixa manera que la relació anterior. Els successius anuncis del procediment selectiu es publicaran al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca). En cas de no produir-se reclamacions a la llista provisional s’entendrà aquesta elevada a definitiva sense necessitat de nova resolució, circumstància que es farà pública al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), condicionada al resultat de la prova específica de coneixements de llengua catalana, pels aspirants que no acreditin el nivell exigit en la convocatòria.

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits