Convocatòria d'una borsa de feina d'Auxiliars Administratius

Data de modificació: 16 de juliol de 2018

Es publica Resolució de creació de borsa de feina d´Auxiliars Administratius

---

Es publica el decret de batlia que aprova el llistat DEFINITIU d'aspirants admesos i exclosos i data de l'exercici.

---

Es publica el decret de batlia que aprova el llistat provisional d'aspirants admesos i exclosos i data de l'exercici.

Es concedeix un termini de deu dies hàbils, a comptar des del dia següent a la publicació en el tauler d'anunci electrònic de l'ajuntament, per presentar esmenes o reclamacions.

----

ES PUBLICA L'EDICTE I BASES DE LA CONVOCATÒRIA AL BOIB NÚM. 21 DE 15 DE FEBRER DE 2018

El termini per a la presentació d'instàncies serà de VINT DIES NATURALS a comptar de l'endemà de la publicació d'aquestes bases en el Butlletí Oficial de les Illes Balears.

 

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits