Convocatòria d'una borsa de Tècnic d'Administració General

Data de modificació: 22 de novembre de 2017

Es publica el resultat provisional de la fase de concurs i la proposta provisional del resultat del procediment selectiu

DATA D'ACTUALITZACIÓ 22.11.2017

Es publica la diligència del Tribunal amb el resultat provisional de la fase de concurs i la proposta provisional del procediment selectiu.

D’acord amb l’establert a les bases  s’informa als interessats que disposen de TRES DIES hàbils des de la publicació dels resultats al tauler d’anuncis electrònic de l’Ajuntament, per tal de formular al·legacions o reclamacions o sol·licitar revisió de la puntuació atorgada en la fase de concurs, que hauran de sol·licitar a traves del registre d’entrada de l’Ajuntament, dirigides al Tribunal. Un cop transcorregut el termini, si no es presenten al·legacions, o bé un cop que hagin estat examinades les presentades, el Tribunal Qualificador elevarà a la Batlia, la proposta definitiva de la relació d’aprovats de la borsa, per tal que dicti la corresponent resolució de creació de la borsa de treball de la subescala de TAG per al nomenament de funcionaris interins

 

Documents

  • Edicte i bases de la convocatòria Borsa TAG 2.017 (mida: 448.1162109375 KB)
  • Data de publicació: 24 d'agost de 2017
  • Segell SAF:
  • Model d'instància exp. S32-2017 (mida: 209.68359375 KB)
  • Data de publicació: 28 d'agost de 2017
  • Segell SAF:
  • Resolució d'aprovació llistat definitiu (mida: 492.6943359375 KB)
  • Data de publicació: 27 d'octubre de 2017
  • Segell SAF:

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits