Convocatòria d'una borsa de Tècnic d'Administració General

Data de modificació: 31 d'agost de 2017

Publicades al BOIB núm. 105/2017, de 26 d'agost, les bases del procediment selectiu per a la constitució d'una borsa de treball de TAG per al nomenament de funcionaris interins. El termini de presentació d'instàncies acaba el dia 25 de setembre.

Mitjançant  Resolució de batlia núm. 1361/2017 de data 22 d’agost de 2017, s’han aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala de tècnic d’administració general per al nomenament de funcionaris interins. (exp. S32/2017)

 

Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i i al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Les instàncies per participar al concurs-oposició s’hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l’Annex II de les bases, adreçades al Sr. Batle de l’ajuntament d’Alcúdia, dins el termini de TRENTA DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació d’aquesta convocatòria al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Les instàncies es podran presentar davant el Registre General d’Entrada de la Corporació, ubicat al C/ Major, 9; CP07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o per qualsevol dels mitjans admesos a l’article 16 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu comú de les Administracions públiques. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins al primer dia hàbil següent.

Documents

  • Edicte i bases de la convocatòria Borsa TAG 2.017 (mida: 448.1162109375 KB)
  • Data de publicació: 24 d'agost de 2017
  • Segell SAF:
  • Model d'instància exp. S32-2017 (mida: 209.68359375 KB)
  • Data de publicació: 28 d'agost de 2017
  • Segell SAF:

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits