Convocatòria d'una Borsa Enginyer industrial 2020

Data de modificació: 25 de març de 2021

Es publica anunci al BOIB amb la llista de la borsa d'Enginyer Industrial

Es publica l'anunci definitiu de la fase de mèrits i la finalització del procediment selectiu.

Es publica la valoració provisional de la fase de mèrits amb un termini de tres dies hàbils per realitzar al·legacions. 

Es publica l'examen amb les corresponents respostes correctes.

Es publica la relació de persones que han resultat aptes en la primera prova del procediment selectiu, per a la constitució d'una borsa de treball per al nomenament de funcionaros interins de Tècnic d' Administració Especial, enginyer industrial, de l' Ajuntament d' Alcúdia.

Es publica la llista definitiva d'admesos i exclosos i també es publica la modificació del lloc i hora per a la realització del primer examen, el qual es realitzarà a la CASA DE CULTURA (FUNDACIÓ TORRENS), situada al C/ DE L'HOSTAL, 9, a les 16:30 HORES.

Es publica la llista provisional d'admesos i exclosos, tribunal qualificador i data del primer examen.

S'estableix un termini de 10 dies hàbils, a partir del dia de la seva publicació a aquest taulell, per presentar al·legacions que es considerin oportunes o subsanar la seva sol·licitud, el qual finalitza dia 28 de desembre de 2020. 

Convocatòria i publicació de les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa d'Enginyer Industrial

Convocatòria i publicació de les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia de la subescala de Tècnic d’Administració Especial, especialitat enginyer industrial, per al nomenament de funcionaris interins  El termini de presentació de sol·licituds per prendre part al procediment sel·lectiu és de VINT DIES HÀBILS, a comptar des del dia següent a la publicació d'aquesta convocatòria al BOIB, i finalitza dia 2 d'octubre de 2020.  

Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits