Convocatòria de 2018 d'una borsa de TAG, per nomenar funcionaris interins

Data de modificació: 16 de febrer de 2018

Publicació BOIB dia 15.02.2018. Aprovació convocatoria i bases del procediment selectiu de TAG 2018.

Les instàncies per participar al concurs-oposició s’hauran de presentar, segons el model normalitzat que figura a l’Annex II d’aquestes bases,
adreçades al Sr. Batle de l’ajuntament d’Alcúdia, dins el termini de VINT DIES NATURALS, a comptar des del dia següent a la publicació
d’aquesta convocatòria al BOIB, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Termini de presentació: 16-02-2018 a 07-03-2018.

 ---

Mitjançant  Resolució de batlia núm. 0157/2018 de data 12 de febrer de 2018, s’han aprovat la convocatòria i les bases que regiran el procediment selectiu per a la constitució d’una borsa de treball de l’Ajuntament d’Alcúdia i dels seus organismes autònoms de la subescala de tècnic d’administració general per al nomenament de funcionaris interins.

 Cosa que fem pública al Butlletí Oficial de les Illes Balears i i al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia (http://www.alcudia.net/ajuntament/ca/), als efectes establerts a l’article 45 de la Llei 39/2.015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Contra l’esmentada resolució, que exhaureix la via administrativa, les/els interessades/ts poden interposar de forma alternativa, els següents recursos: o bé recurs potestatiu de reposició, a interposar davant la Batlia, en el termini d’un mes, comptador des de l’endemà de la publicació al BOIB de la present convocatòria, o bé directament recurs contenciós administratiu, a interposar davant el Jutjat Contenciós Administratiu de Palma, en el termini de dos mesos, comptadors des de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOIB; tot això sense perjudici que els interessats puguin interposar aquells altres recursos que en considerin procedents.

 Així mateix, mitjançant dita resolució s’ha aprovat la relació actualitzada de la llista vigent d’aspirants consolidada derivada de les borses de treball vigents de la subescala de tècnic d’administració general constituïdes mitjançant les Resolucions de Batlia núm. 216/2016, de 18 de febrer (BOIB 50/2016, de 21 d’abril), núm. 1128/2016, de 29 de juliol (BOIB 105/2016, de 18 d’agost) i núm. 2063/2017, de 14 de desembre (BOIB 156/2017, de 21 de desembre) per al nomenament de funcionaris interins, la qual té caràcter preferent a la borsa que resultarà de la convocatòria aprovada per aquesta resolució.

Es fa públic al al tauler d’anuncis electrònic del lloc web de l’Ajuntament d’Alcúdia la la relació actualitzada de la borsa consolidada.

Documents

  • Edicte relació actualitzada borses TAG (mida: 347.8232421875 KB)
  • Data de publicació: 13 de febrer de 2018
  • Segell SAF:
  • Model d'instància borsa de TAG 2018 (mida: 210.4013671875 KB)
  • Data de publicació: 15 de febrer de 2018
  • Segell SAF:

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits