Concessió demanial del Bar-Restaurant de s'Illot: Tràmit d'exposició pública dels plecs de condicions.

Data de modificació: 20 d'agost de 2019

Es sotmeten a informació pública els plecs de la concessió i la documentació complementària que l’acompanya. Actualització 02/08/2019: Publicada convocatòria de la licitació

Mitjançant  Resolució de la Regidora Delegada d’Hisenda, contractació i Estadística núm. 1110/2019 de data 11 de juliol de 2.019, s’ha aprovat l’expedient i el Plec de condicions que ha de regir la licitació de la concessió demanial per a l’explotació del bar-restaurant denominat “S’Illot, ubicat a la finca del demani públic municipal del forest de la Victòria, al terme municipal d’Alcúdia, a tramitar mitjançant concurs per procediment obert, criteri d’adjudicació únic preu consistent en la millora a l’alça del cànon de licitació anual, tramitació d’urgència, que es tramita sota l’expedient CN-02/2019.

De conformitat amb l’establert a l’article 87.4 del Reglament de Béns de les entitats locals en relació a l’establert a l’article 119 de la Llei de Contractes del Sector Públic, es sotmeten a informació pública els plecs de la concessió i la documentació complementària que l’acompanya, per un termini de 16 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé a través del tauler d’anuncis del lloc web de l’ajuntament www.alcudia.net.

Les al.legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’establert a l’article sisè del Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, pel que es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Així mateix s’informa que, una vegada publicats els plecs al BOIB, es convocarà la licitació de manera que la finalització d’ambdós terminis, d’exposició pública i de licitació sigui simultània, mitjançant la publicació al perfil del contractant d’aquest òrgan de contractació Regidoria Delegada d’Hisenda, contractació i Estadística d’Alcúdia (Illes Balears) allotjat a la Plataforma de Contractació del Sector Públic (https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink%3AperfilContratante&idBp=K4yUCSInnwoQK2TEfXGy%2BA%3D%3D), de l’anunci de convocatòria de la licitació, i de l’anunci dels plecs de condicions de la concessió i documentació complementària, concedint als interessats un termini de deu (10) dies naturals per a presentar proposicions, que seran comptadors a partir del dia següent al de la publicació de l’anunci de licitació al perfil, finalitzant dit termini a les 14:00 hores del darrer dia per presentar ofertes, les quals es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'empreses (licitadores i candidates). Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent.

Alcúdia, en la data de la signatura electrònica

La Regidora delegada d’Hisenda, contractació i estadística,

Joana Maria Bennàsar Serra

 

PUBLICAT ANUNCI D'EXPOSICIÓ PÚBLICA DELS PLECS DE LA CONCESSIÓ AL BOIB 98/2019, DE 17 DE JULIOL. El termini d'al·legacions als plecs finalitza el dia 12 d'agost. El termini de licitació s'iniciarà el dia 3 d'agost i finalitzarà el dia 12 d'agost a les 14h.

31/07/2019. ES PUBLICA RESOLUCIÓ DE CORRECCIÓ D'ERRADA MATERIAL ADVERTIDA EN EL PLEC DE CONDICIONS I EL PLEC AMB LA RECTIFICACIÓ. PENDENT DE PUBLICACIÓ AL BOIB D'ANUNCI DE LA CORRECCIÓ D'ERRADES.

02/08/2019. PUBLICADA LA CONVOCATÒRIA DE LA LICITACIÓ, EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 12/08/2019 A LES 14 HORES

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: CN-02/2019 S'ILLOT


Documents

Enllaços

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits