Anunci d'informació pública del projecte d'obra del nou CEIP d'Alcúdia

Data de modificació: 5 de març de 2019

D'acord amb l'establert a l'article 149.1 de la Llei 20/2006, de 15 de desembre, municipal i de règim local de les Illes Balears, es sotmet a informació pública el projecte d’obra, amb projecte bàsic i executiu d’obra, del nou CEIP d’Alcúdia, redactat pels tècnics de l’IBISEC. El projecte preveu un pressupost base de licitació del contracte de les obres de 4.934.695,47 €, IVA inclòs. El termini d'informació és de 15 dies hàbils, comptadors des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOIB per tal que qualsevol persona interessada pugui consultar el projecte a les oficines municipals tots els dies feiners entre les 9 i les 14 hores, o bé a través del tauler d’anuncis del lloc web de l’ajuntament www.alcudia.net

Les al.legacions i reclamacions, les hauran de presentar els interessats davant l’Ajuntament dintre del termini esmentat al paràgraf anterior, per qualsevol dels mitjans que estableix l’article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, d’acord amb l’establert a l’article sisè del Reial Decret Llei 11/2018, de 31 d’agost, pel que es modifica la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

 

Publicat anunci d'exposició pública al BOIB 028/2019, de 5 de març. El termini d'exposició acaba el dia 26 de març de 2.019

 

Documents

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits