CONTRACTE DEL SERVEI DE GESTIÓ DELS CENTRES EDUCATIUS MUNICIPALS DE PRIMER CICLE D´EDUCACIÓ INFANTIL D´ALCÚDIA

CONTRACTE FORMALITZAT

 

ENVIAT ANUNCI DE LICITACIÓ AL DOUE EN DATA 21/09/2018

PUBLICAT ANUNCI DE LICITACIÓ EN EL DOS EN DATA 25/09/2018. URL: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:416530-2018:TEXT:ES:HTML 

PUBLICAT ANUNCI DE LICITACIÓ A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC EN DATA 25/09/2018

Les ofertes s’adreçaran a l’Ajuntament d’Alcúdia i es presentaran davant el Registre General d’Entrada de l’Ajuntament d’Alcúdia, ubicat al C/ Major, 9; CP: 07400-Alcúdia, en horari d’atenció al públic (de 9h. a 14h.), o bé també es poden presentar per correu, únicament a través de les oficines de l’operador designat per a la prestació del servei postal universal (Correos y Telégrafos, S.A). El termini de presentació de les proposicions serà de trenta-sis (36) dies naturals, comptadors des del dia següent al de l’enviament de l’anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea, i fins a les 14:00 hores del 36è dia, amb independència del registre o oficina en que es presentin. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent. EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS ACABA EL DIA 29/10/2018 A LES 14 H

ACTUALITZACIÓ: 09/10/2018. Atesa la petició d'una possible licitadora interessada, en data 9 d'octubre de 2.018, l'òrgan de contractació ha acordat facilitar l’accés a les instal·lacions dels centres educatius “Sa Pilota” i “S’estol del Rei en Jaume” a les licitadores interessades que ho sol·licitin, que hauran de canalitzar la seva petició a través de la tècnic de cultura de l’Ajuntament, Sra. Suárez, al telèfon: 971.89.71.85, o a l’adreça de correu electrònic: cultura@alcudia.net. Així mateix, a l’objecte de causar el menor impacte en el normal funcionament dels centres i per tal de donar en la mesura de les possibilitats, un tracte unitari i comú a totes les licitadores, ha acordat fixar una visita organitzada a les instal·lacions dels centres d’educació infantil de primer cicle “Sa Pilota” i “S’estol del Rei en Jaume”,  que tindrà lloc en la data i hora que s’indica a continuació:

 

DATA: 19 D’OCTUBRE DE 2.018

HORA: 13’00 h.

Punt de trobada: EEI Sa Pilota, situat al C/ Formentera, 2 d´Alcúdia,  

 

Per tal de poder organitzar de forma ordenada la visita als centres, es prega a les possibles licitadores interessades que confirmin la seva assistència a través de la tècnic del departament de cultura de l’Ajuntament, Sra. Suárez, al telèfon: 971.89.71.85, o bé a l’adreça de correu electrònic: cultura@alcudia.net .

 

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ: https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=GVA%2FcM38LhtvYnTkQN0%2FZA%3D%3D

  • Número d'expedient: CN-07/2018
  • Tipus de contracte: Contracte de Serveis
  • Data de modificació: 1 de febrer de 2019
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Obert

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits