CONTRACTE DE SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE DE MOBILIARI D´OFICINA PER L´AJUNTAMENT D´ALCÚDIA

CONTRACTE FORMALITZAT

LICITACIÓ ELECTRÒNICA. NOMÉS S'ADMETRAN OFERTES PRESENTADES ELECTRÒNICAMENT A TRAVES DEL SERVEI

DE LICITACIÓ ELECTRÒNICA DE LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC


PUBLICAT ANUNCI DE LICITACIÓ DEL CONTRACTE A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC EN DATA 11 D´ABRIL DE 2.019

Les ofertes s’adreçaran a l’òrgan de contractació Regidoria delegada de contractació de l´Ajuntament d’Alcúdia i es podran presentar única i exclusivament de forma electrònica a través dels Serveis de Licitació Electrònica de la Plataforma de Contractació del Sector Públic d’aquest òrgan de contractació corresponents a la licitació del present contracte (en endavant Plataforma, o PLACSP) disponible per a usuaris d'Empreses (licitadors i candidats). El termini de presentació de les proposicions serà de setze (16) dies naturals, fins a les 14 hores del darrer dia de presentació, comptadors des del dia següent al de la publicació de l'anunci de la licitació a la PCSP. Si l’últim dia de l’esmentat termini es dissabte, diumenge o festiu, el mateix s’entendrà prorrogat fins a les 14 hores del  primer dia hàbil següent, figurant a l’anunci de licitació la data i hora exacta de finalització del termini de presentació de proposicions.

 

PODEN CONSULTAR ELS PLECS,  LA DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA I INFORMACIÓ DE LA LICITACIÓ ACCEDINT A LA PLATAFORMA DE CONTRACTACIÓ DEL SECTOR PÚBLIC A TRAVES DEL SEGÜENT ENLLAÇ:

https://contrataciondelestado.es/wps/poc?uri=deeplink:detalle_licitacion&idEvl=%2FvOBdWBzdd3nSoTX3z%2F7wA%3D%3D

 

  • Número d'expedient: CN-15/2019
  • Tipus de contracte: Contracte de Subministrament
  • Data de modificació: 6 de juny de 2019
  • Fase de contractació: Formalitzat
  • Tipus de procediment: Obert

Documents

Tornar al tauler de contractació

Coordenades UTM 31N ETRS89(510362,4411444) Copyright 2013 Ajuntament d'Alcúdia. Tots els drets reservats.

Avís Legal /  Política de Privacitat

Desenvolupat per 3digits